Privacy Policy

Praktijk Helpman, praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie, gevestigd op de Haydnlaan 42, 9722 CJ te Groningen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Helpman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Praktijk Helpman zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Praktijk Helpman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Helpman de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) telefoonnummer;
– (Zakelijk) e-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Helpman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Contact
Indien u na het doornemen van bovenstaande Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze website of via ons contactformulier.

Team Praktijk Helpman

Chat openen
Welkom bij Praktijk Helpman! Hoe kunnen we je helpen?